របៀបតែងបទពាក្យប្រាំពីរ

បទពាក្យ៧

ក. រង្វាស់កាព្យ​ : 

ក្នុង១វគ្គ មាន៤ឃ្លា ក្នុង១ឃ្លាមាន ៧ព្យាង្គ្គ​ ។

ខ. ចួនក្នុងវគ្គ : 

ព្យាង្គ្គទី៧ នៃឃ្លាទី១​ ចួននឹងព្យាង្គ្គទី២ ឬព្យាង្គ្គទី៤ នៃឃ្លាទី២ ។

ព្យាង្គ្គទី៧ នៃឃ្លាទី២ ចួននឹងព្យាង្គ្គទី៧ នៃឃ្លាទី៣ ហើយចួននឹងព្យាង្គ្គទី២ ឬព្យាង្គ្គទី៤ នៃឃ្លាទី៤ ។

គ. ចួនឆ្លងវគ្គ: 

ព្យាង្គ្គទី៧ នៃឃ្លាទី៤ ក្នុងវគ្គមុន ចួននឹងព្យាង្គ្គទី៧ នៃឃ្លាទី២ ក្នុងវគ្គបន្ទាប់ ។

ឃ. កំណត់សម្គាល់: 

បើសិនជាកំណាព្យចួន​នឹងឃ្លាទី២ រាល់វគ្គក្នុងកំណាព្យត្រូវចួននឹងឃ្លាទី២ ។ ហើយបើសិនជា កំណាព្យចួននឹងឃ្លាទី៤ រាល់វគ្គក្នុងកំណាព្យត្រូវចួននឹងឃ្លាទី៤

ឧទាហរណ៍: 

(និពន្ធដោយ ឈឺន ឈឿ)

ចួនក្នុងវគ្គ

ព្យាង្គ្គទី៧ នៃឃ្លាទី១ ក្នុងវគ្គទី១  ​​ ជួននឹង ព្យាង្គគ្គទី៤ នៃឃ្លាទី២ ក្នុងវគ្គទី១ ។

ព្យាង្គ្គទី៧ នៃឃ្លាទី២ ក្នុងវគ្គទី១   ជួននឹងព្យាង្គទី៧ នៃឃ្លាទី៣ ក្នុងវគ្គទី១ ហើយជួននឹង

ព្យាង្គទី៤ នៃឃ្លាទី៤ ក្នុងវគ្គទី១ ។

ចួនឆ្លងវគ្គ

ព្យាង្គ្គទី៧ នៃឃ្លាទី៤ ក្នុងវគ្គទី១   ជួននឹងព្យាង្គទី៧ នៃឃ្លាទី២ ក្នុងវគ្គទី២ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *